Algunas katas de Bo:

Practicadas en estilo Kobudo de Okinawa:
-Hojoundo Ichi
-Hojoundo Ni
-Hojoundo San

Practicadas por las A.B.E.:

Tequioqus:

-Bo-dai- Ichi-do-sam
-Bo -dai- Ni-do-sam
-Bo-dai-sam- do -sam

Katas:

-Kata Kumi Waza
-Bo Kion Ichi No Kata
-Bo Kion Ni No Kata
-Shushi No Kun
-Choun No Kun
-Sakugawa No Kun
-Tsuken Bo
-Tsuken No Kun
-Sokishi No Kun

.

Anuncios