Algunos katas de Sai:

Practicadas por la asociacion de Kobudo de Okinawa:

-Hojoundo Ichi
-Hojoundo Ni
-Hojoundo SanKata:

Practicadas por la ABE

Tequioqus:

-Sai-dai- Ichi-do-sam
-Sai -dai- Ni-do-sam
-Sai-dai-sam- do -sam

Katas
-Sai Dai Ichi / Sai Kihon Ichi No Kata
-Sai Dai Ni / Matayoshi No Sai Dai Ichi / Nicho Sai
-Sai Dai San / Matayoshi No Sai Dai Ni / Sancho Sai
-Tsuken Shita Haku No Sai

Anuncios